امروز شنبه ، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
واحد فروش : ۵-۸۸۸۷۷۶۰۳-۰۲۱ foolad@fsjam.com
5SP

نمودار تغییرات قیمت محصول در 30 روز گذشته

آرشیو تغییرات قیمت در 30 روز گذشته
تاریخ قیمت
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۲ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۳ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۹ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۰ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۱ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۲ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۳ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۶ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۷ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۸ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۰ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۱ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۶ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۷ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۱ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۴ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۵ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۸ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۴۲,۰۰۰ ریال
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۴ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۵ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۶ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۷ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ ریال
۰۸ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۰۹ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۵۰۰ ریال
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۸ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۳۰۰ ریال
۱۹ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۳۰۰ ریال
۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۷۰۰ ریال
۲۱ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۷۰۰ ریال
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۳۷,۷۰۰ ریال
۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۵ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۳۰ مهر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۲ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۳ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۴ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۵ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۶ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۷ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۸ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۹ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۰ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۷ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۱ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۵ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۷ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۸ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۸ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۱ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۲ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۳ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۴ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۵ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۶ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۷ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۸ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۹ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۰ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۱ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۲ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۴ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۵ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۶ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۷ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۸ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۱۹ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۰ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۲ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۴ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۶ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۷ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۱ بهمن ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ۳۸,۰۰۰ ریال
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ ۴۸,۲۰۰ ریال

لیست محصولاتمشخصات محصول

آنالیز 5SP
ابعاد (mm) 125 * 125
طول (m) 6
محل بارگیری 5SP
آنالیز قم
قیمت ۴۸,۲۰۰
واحد فروش
تلفن : ۵-۸۸۸۷۷۶۰۳-۰۲۱
فاکس : ۸۸۷۷۲۶۰۰-۰۲۱
ایمیل : foolad@fsjam.com
آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر، میدان ونک ، خیابان نیلو ،کوچه منش ، پلاک ۹ ، طبقه دوم